Regulament Concurs Disney
Regulament Concurs Disney
Regulament Concurs Disney junior
REGULAMENTUL CONCURSULUI "Doctorita Plusica" organizat de Nexus Trading Grup SRL in perioada 4 - 31 martie 2013

Art.1. Organizatorul

Organizatorul concursului "Doctorita Plusica" ("Concursul") este S.C. Nexus Trading Grup SRL, cu sediul in Bucuresti, Str Aliorului , numarul 11 Bloc D 5 Scara 2 Ap 19 inregistrat la Registrul Comertului Bucuresti, Cod Unic de Inregistrare RO 16867018 denumit in cele ce urmeaza "Organizator" sau "Nexus Trading Grup".
Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii ("Regulamentul").

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Concursului

Concursul va incepe pe data de 4 martie 2013, ora 00:00:00 (antemeridian) si va dura pana la data de 31 martie 2013, ora 11:59:59 antemeridian (inclusiv). Concursul se va desfasura pe pagina web a companiei Nexus Trading Grup SRL: http://www.crazytoys.ro/Microsites/Concurs-Disney.html. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natura ce determina participantii la Concurs sa considere continuarea Concursului dupa data de 31 martie 2013, ora 11:59:59 antemeridian (inclusiv), cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act aditional la prezentul regulament, adus la cunostiinta publicului prin modalitatile prevazute la Art. 1 de mai sus.

Art. 3. Drept de participare

Concursul este deschis oricarei persoane fizice cu domiciliul in Romania ("Participantii"). Angajatii companiei Nexus Trading Grup SRL si ai altor companii implicate in Concurs, precum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, dupa cum urmeaza:
- In urma unei solicitari scrise trimise la adresa de email info@crazytoys.ro. - In urma accesarii paginii de web a Organizatorului: www.crazytoys.ro sau in urma accesarii paginii de concurs http://www.crazytoys.ro/Microsites/Concurs-Disney.html, fiind disponibil oricarui participant, in perioada 1 - 31 martie 2013.
Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina de web http://www.crazytoys.ro/Microsites/Concurs-Plusica.html, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului

Pentru a participa la concursul "Doctorita Plusica", desfasurat pe pagina de web http://www.crazytoys.ro/Microsites/Concurs-Plusica.html participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
1. Sa acceseze magazinul online CrazyToys la adresa http://www.crazytoys.ro in perioada de desfasurare a concursului, intre 4 martie 2013, ora 00:00:00 (antemeridian) si 31 martie 2013, ora 11:59:59 postmeridian (inclusiv);
2. Sa comande orice produs Disney cel putin o data pentru a putea intra in tragerea la sorti; toate produsele Disney pot fi vizualizate si comandate din pagina http://www.crazytoys.ro/Microsites/Jucarii-si-Articole-Disney.html

O zi de Concurs se defineste astfel: ziua curenta, de la ora 00:00:00 pana la ora 23:59:59 (inclusiv).

Un participant va fi identificat pe toata perioda de desfasurare a Campaniei promotionale dupa adresa de e-mail introdusa.

Un participant poate castiga pe toata perioada Campaniei promotionale, maximum 1 premiu prin tragere la sorti.

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la Concurs pana la incheierea acesteia.

Art.6 Modalitatea de desemnare a castigatorilor

Sub rezerva indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la art. 5. de mai sus, la sfarsitul perioadei de concurs vor fi desemnati maxim 8 castigatori alesi prin tragere la sorti dintre toti participantii care au comandat cel putin o data un produs Disney in perioada concursului;

Art.7. Premiile si acordarea acestora

Art. 7.1 Premii
Numarul total de premii ale prezentului Concurs este de 8.
Valoarea totala a premiilor este de 1308.2 lei, inclusiv TVA.
Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

Art. 7.2 Acordarea premiilor
Dupa incheierea perioadei de concurs, se va acorda cate un premiu, constand intr-un produs Disney din cele prezentate in pagina concursului, prin tragere la sorti dupa cum urmeaza:
- in data de 07 aprilie 2013 va fi efectuata tragere la sorti electronica dintre toti participantii eligibili.
- in cadrul tragerii la sorti se vor extrage maxim 8 castigatori si 8 rezerve
- dupa stabilirea castigatorului, acesta va fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorului pentru confirmarea datelor cu care s-a inscris in concurs precum si pentru preluarea adresei postale unde va fi livrat premiul in eventualitatea validarii finale a castigatorului apelat.

In situatia in care castigatorul nu va putea fi contactat, din motive independente de Organizator, atunci acesta va fi invalidat si se va apela la prima din cele 8 rezerve desemnate.
De asemenea, in situatia in care, in urma contactarii in vederea confirmarii datelor de inscriere in concurs, Organizatorul identifica neconcordante intre datele completate in formularul de creare cont si datele declarate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator si se va apela la rezervele desemnate.
In situatia in care si rezervele vor fi invalidate din motivele prezentate mai sus, atunci premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

Dupa validarea finala a castigatorului, acesta va primi un e-mail sau un apel telefonic prin care Organizatorul ii va confirma premiul castigat precum si modalitatea de intrare in posesie a premiului.

Premiile acordate se vor trimite prin curier, intr-un termen de maxim 10 de zile lucratoare de la data publicarii listei finale de castigatori de catre Organizator. In cazul in care premiile nu pot fi livrate din motive independente de Organizator (adresa gresita, schimbata, imposibilitatea contactarii castigatorului dupa stabilirea adresei de livrare) si sunt returnate de curier Organizatorului, premiile se anuleaza si nu mai pot fi revendicate, ele ramanand in posesia Organizatorului.
Orice eroare in datele personale furnizate de catre castigatori in momentul contactarii lor in vederea stabilirii detaliilor de livrare a premiilor castigate, nu atrage raspunderea Organizatorului, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un concurent desemnat castigator nu poate fi contactat datorita numelui, adresei sau numarului de telefon incorect/incomplet. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
In cazul in care, chiar si ulterior validarii unui castigator (indiferent daca acesta a intrat sau nu in posesia premiului atribuit), se va constata neindeplinirea oricarei prevederi a Regulamentului si/ sau a unei instructiuni ulterioare a Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea participantului la Concurs, excluderea participantului inscris la Concurs ori, dupa caz, anularea castigului atribuit si solicitarea returnarii premiului in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data constatarii. Constatarea oricareia dintre situatiile prevazute va fi consemnata printr-o decizie scrisa a Organizatorului (considerata document aditional la prezentul Regulament). Premiile ramase neacordate, din motive independente de Organizator, vor ramane in posesia Organizatorului.

Art. 8. Conditii de validare

8.1. Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
- Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs de la art. 3, 5 si 6;
- Un participant sa fie inscris in concurs cu un cont unic;
- La acest concurs vor putea participa maxim 2 membri din cadrul aceleiasi gospodarii (cu acelasi domiciliu declarat in formularul de inscriere in concurs); domiciliul declarat in formularul de concurs trebuie sa fie domiciliul din actul de identitate. Daca exista 3 castigatori care fac parte din aceeasi gospodarie (cu aceeasi adresa din actul de identitate, conform inscrierii in concurs), va fi invalidat castigatorul apartinand aceleiasi gospodarii si care si-a creat cont ultimul din cei 3;

8.2. Conditii de validitate a castigatoriilor:
Castigatorii concursului vor fi validati daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- Indeplinesc conditiile de participare de la art. 3, art. 5, art. 6 si 8.1;
- Castigatorul poate fi contactat pentru validare pentru confirmarea datelor cu care s-a inregistrat in vederea participarii la concurs;
- Rezervele la care s-a apelat in urma invalidarii castigatorului pot fi contactate pentru validare pentru confirmarea datelor cu care s-au inregistrat in vederea participarii la concurs;

8.3 Conditii de invaliditate a castigatorilor:
Castigatorii concursului vor fi invalidati in urmatoarele conditii:
- Daca au incercat sa fraudeze concursul; Decizia va fi luata cu ajutorul analizei efectuate de persoane specializate in domeniul informaticii si telecomunicatiilor din cadrul Organizatorului;
- Daca exista 3 castigatori care fac parte din aceeasi gospodarie (cu aceeasi adresa din actul de identitate, conform inscrierii in concurs), va fi invalidat castigatorul apartinand aceleiasi gospodarii si care si-a creat cont ultimul din cei 3;
- Daca un participant si-a creat conturi multiple si s-a inscris in concurs cu mai multe adrese de email. In acest caz va fi invalidat, si nici unul din conturile create nu va participa la concurs;
- Daca incalca conditiile de participare la concurs;

Din dorinta de a nu prejudicia nici o persoana care doreste sa participe la Concurs, Organizatorul isi rezerva dreptul sa poata efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare la Concurs. In cazul in care o persoana este descoperita ca a incercat sa fraudeze Concursul, va fi automat descalificata pentru toata perioada ramasa pana la incheierea Concursului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide asupra actiunilor/operatiunilor participantilor, ce au caracter fraudulos in cadrul concursului. Decizia va fi luata cu ajutorul analizei efectuate de persoanele specializate in domeniul informaticii si telecomunicatiilor din cadrul organizatorului.

Art. 9. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Articolul 10. Angajamente

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta promotie implica acceptul castigatorilor ca numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizatori, in diverse materiale audiovideo si tiparituri, doar cu acordul expres si neechivoc al persoanei vizate.

Art. 11. Intreruperea Concursului

Concursul va putea fi intrerupt numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 12. Limitarea raspunderii

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- Intarzierile in livrarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii de servicii de curierat.
- Erori cauzate de intreruperea conexiunii la internet a participantilor in timpul cat acestia sunt pe website-ul www.crazytoys.ro
- Erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al site-ului (pana de curent, atacuri DDOS)
- Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiunea ale altor mecanisme decat ale siteului implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
- Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
- Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozila vers. Minima 3 , Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
- Premiile vor fi insotite de garantia de conformitate prevazuta de lege, iar pentru orice solicitare a castigatorului legata de neconformitatea premiului se va adresa direct societatilor de service indicate in documentele insotitoare ale premiului. Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitatile care sunt / pot aparea la premiile acordate.
- Castigatorii vor primi doar premiile expres prevazute in prezentul Regulament Oficial.
Castigatorii nu pot cere modificarea naturii, cantitatii, conditiilor si modului de acordare al premiilor. In situatia in care un castigator refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

Art. 13. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la acest concurs, se prezuma luarea la cunostinta a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului, in conformitate cu legea 677/2001.

Tuturor participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:
1. Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta.
2. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
- dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
- dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; - realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, S.C Nexus Trading Grup SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
3. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop (reprezentand alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:
- pentru toti participantii la concurs: nume si prenume, localitatea de domiciliu, adresa e-mail, numar de telefon (optional), prenumele copilului, sexul copilului, data de nastere a copilului. Acestora le sunt garantate toate drepturile prevazute de lege;
- pentru castigatori: nume si prenume din actul de identitate, adresa de e-mail, telefon mobil sau fix, adresa de livrare.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. Nexus Trading Grup SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si premiul castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Art. 14. Minorii si persoanele fara capacitate juridica

In cazul in care unul dintre castigatorii premiilor acordate in cadrul Concursului este minor (cu varsta sub 18 ani) sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui sau al tutorelui legal. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv reprezentantului legal al minorului sau celui lipsit de capacitate juridica, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta. In cazul in care unul dintre castigatorii premiilor se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala special pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respective persoanei imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 15. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 16. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (info@crazytoys.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 17. Alte Clauze

Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Concursului. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.
Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul campaniei sa aduca modificari siteului in respectul acestui regulament fara sa anunte participantii la concurs.Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament, iar premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

In conformitate cu art. 52 alin 1 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata prezentul Regulament se autentifica in 4 (patru) exemplare.
Cum caut Cum comand Cum platesc Cum primesc